Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMSTEN

De toegang tot de parking wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende
voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten tussen
eigenaar/exploitant van de parking en de gebruiker/parkeerder van de openbare parking.

I. ALGEMEEN 

1. Begripsomschrijvingen 
Parking:
De ondergrondse openbare parkeergarage naast de Balk van Beel aan de Stapelhuisstraat te
Leuven.
Eigenaar:
Eigenaar en/of beheerder/exploitant van de parking en/of hun/zijn vertegenwoordigers.
Parkeerder:
Eigenaar/gebruiker van een voertuig, dat in of op de parking is gebracht.
Parkeerbewijs:
Parkeerkaart, uitrijkaart, abonnementskaart, of elk ander legitiem middel dat hetzij gebruikt
dient te worden om toegang tot de parking te verkrijgen, hetzij verkregen wordt ingevolge een
handeling die verricht wordt of dient te worden om toegang tot de parking te verkrijgen.
Parkeergeld:
Bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de openbare parking.

2. Parkeerovereenkomst 
2.1 Een parkeerovereenkomst voor de openbare parkeerplaatsen wordt geacht tot stand te zijn
gekomen door het enkele feit van houderschap van een parkeerbewijs c.q. door het enkele feit
van gebruik van de parking. Bij onenigheid over de vraag of er reeds gebruik wordt of is
gemaakt van de openbare parking, zal bepalend zijn het feit dat de parkeerder zich op het tot
de openbare parking behorende terrein bevindt of heeft bevonden.
2.2 Aan de parkeerder in de openbare parking wordt een willekeurige plaats in de openbare
parking ter beschikking gesteld. De parkeerder verbindt er zich evenwel toe om zich niet te
parkeren op enige plaatsen die toegewezen zijn (door middels van bordjes, signalisatie, etc. )
aan specifieke gebruikers (zoals gehandicaptenplaatsen, cambioplaatsen, plaatsen verhuurd op
lange termijn aan bepaalde huurders, etc.). Zo is het ook niet toegestaan om op de plaatsen
voorzien om elektrische wagens op te laden te staan zonder dat de wagen wordt opgeladen, of
deze plaatsen in te nemen als de wagen al volledig opgeladen is. In geval van overtreding, zal
er in elk geval een administratieve vergoeding betaald worden van €250 en verplaatst de
parkeerder zich onmiddellijk op verzoek van de parkeerbeheerder. Bovendien heeft de
eigenaar het recht om de wagens die in overtreding zijn op exclusief risico van de parkeerder
te verwijderen of verplaatsen en alle kosten van verwijdering of verplaatsing, die ten laste zijn
van de parkeerder van de openbare parking, te verhalen.
2.3 De bewaking van het voertuig behoort niet tot de verplichting van de eigenaar.  

3. Parkeerbewijs 
Een voertuig wordt slechts toegelaten tot de openbare parking met een geldig parkeerbewijs,
c.q. na het verrichten van een door de eigenaar aangegeven handeling die het deze mogelijk
maakt na herhaling daarvan bij het verlaten van de openbare parking de parkeerder het
verschuldigde parkeergeld in rekening te brengen. 

4. Parkeergeld 
Het parkeergeld voor de openbare parking wordt berekend volgens de door de eigenaar
vastgestelde tarieven zoals deze op de website www.parkingtweewaters.be en bij de ingang
van de parking op het welkomstbord staan vermeld.

5. Toegang 
5.1 Het inrijden van voertuigen in de parking kan uitsluitend geschieden tijdens de in of bij de
parking aangegeven openingstijden of op andere overeengekomen tijden. Het uitrijden uit de
parking zal in beginsel evenwel ten allen tijden kunnen geschieden (24h/24h – 7d/7d). Er zal
door de eigenaar geen enkele bijstand worden verleend, noch zal er enige beschikbaarheid
vanwege de eigenaar zijn buiten voormelde openingstijden.
5.2 In de openbare parking mogen uitsluitend motorfietsen, bromfietsen, personenauto’s en
bedrijfsauto’s en kleine bestelwagens, met een maximale lengte van 4,80 m worden
geparkeerd. De hoogte van de voertuigen mag niet meer bedragen dan welke bij de ingang
van de parking staat aangegeven, dan wel blijkt uit de feitelijke situatie ter plaatse. Het is niet
toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans,
de parking binnen te rijden.
5.3 De eigenaar is gerechtigd aan eender welk voertuig de toegang tot de parking te weigeren
indien de eigenaar dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit
geval zal zich met name voordoen in het geval de eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig
ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert – daaronder niet begrepen
motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig – alsmede in het geval
de eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de
zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest
ruime zin. Aangezien de parking niet beschikt over een LPG-installatie, zijn voertuigen die
(mede) LPG als brandstof gebruiken verboden. Tevens is de eigenaar gerechtigd aan eender
welk voertuig de toegang tot de parking te weigeren indien deze niet voldoet aan de
gebruikersvoorwaarden in bijlage.
5.4 De in de parking geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als
de op de openbare weg geparkeerde voertuigen. In of op de parking is de wegcode en elke
andere regelgeving met betrekking tot het verkeer op de openbare weg ook van toepassing,
voor zover daarvan niet door de eigenaar uitdrukkelijk is afgeweken.

6. Camerabewaking. 
6.1 De parkeerder is er zich van bewust en aanvaardt dat de parking het voorwerp uitmaakt
van camerabewaking, waarvan de beelden worden opgeslagen en dat de nummerplaten van de
voertuigen tevens worden herkend, waarbij deze nummerplaten tevens worden opgeslagen.
Voor zover nodig, geeft de parkeerder hierbij zijn uitdrukkelijke toestemming tot voormelde
camerabewaking.
6.2 De bestemmeling van de gegevens is de eigenaar, alsook de wijkbeheerder van de
stadswijk Tweewaters, evenals enige derde die diensten verricht in het kader van de werking
van de parking en/of enige publieke overheden.

II. BETALING 

1.1 Het verschuldigde parkeergeld dient te worden voldaan voordat de parkeerder met zijn
voertuig de openbare parking verlaat, tenzij een andere schriftelijke regeling getroffen is met
de Eigenaar.Confidential
1.2. Indien de parkeerder de openbare parking met zijn voertuig verlaat zonder het
verschuldigde parkeergeld te betalen, en zonder daarvoor een nadere regeling met de eigenaar
van de openbare parking te treffen, dan wordt het door de parkeerder verschuldigde
parkeergeld verhoogd met een administratieve vergoeding van €250ter (gedeeltelijke) dekking
van opsporingskosten, onverminderd het recht van de eigenaar op vergoeding van
(buiten)gerechtelijke incassokosten en rente (ad 1 % per maand of een gedeelte daarvan) over
de verschuldigde bedragen, of de uitrit van de wagen te weigeren totdat voormelde bedragen
door de parkeerder voldaan zijn
1.3 Onverminderd bovenstaande is de parkeerder, indien hij geen geldig parkeerbewijs kan
tonen, voor elke dag of het gedeelte daarvan dat hij gebruik heeft gemaakt van de openbare
parking, het tarief “verloren ticket” vermeld op de betaalautomaat in verschuldigd

III. GEBRUIK VAN DE PARKING 

1. Regels 

1.1 Gedurende de aanwezigheid in de parking dient de parkeerder zich te gedragen conform
de gebruikersvoorwaarden in bijlage, de bepalingen van de wegcode en elke andere
regelgeving met betrekking tot het verkeer op de openbare weg. Bij niet-nakoming daarvan is
de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
1.2 De parkeerder is verplicht de rijrichting en andere aanwijzingen in de parking strikt na te
leven, hij dient eventuele aanwijzingen van de vertegenwoordiger van de eigenaar op te
volgen, het voertuig desgevallend te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven openbare
plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parking niet wordt gehinderd
en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.
1.3 De maximumsnelheid is 10 km/uur.
1.4 In geen geval zal de parkeerder de motor van zijn voertuig laten draaien, zelfs niet in een
wachtfile of om welke reden ook.
1.5 Er zijn 15 parkeerplaatsen voorzien van een laadpaal, deze zijn specifiek toegewezen voor
“groene wagens” (zijnde elektrische wagens en de plug-in hybride wagens). Deze toegewezen
staanplaatsen mogen enkel gebruikt worden indien het voertuig aan één van twee
bovenvermelde categorieën voldoet en deze effectief aan het opladen is via de voorziene
laadpaal. Het is de parkeerders niet toegestaan langer op de toegewezen staanplaats te staan
dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig op te laden. Indien het voertuig
van de parkeerder is volgeladen, moet de parkeerder zich verplaatsen naar een andere niet
toegewezen staanplaats.
1.6 De vertegenwoordiger van de eigenaar is gerechtigd, indien dit naar zijn oordeel
noodzakelijk is of bij schending van onderhavige algemene voorwaarden en de
gebruikersvoorwaarden in bijlage, voertuigen binnen de openbare parking te verplaatsen en/of
enig voertuig uit de openbare parking te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige
aansprakelijkheid voor de eigenaar of de vertegenwoordiger kan leiden. De
vertegenwoordiger dient bij (het beoordelen van de noodzaak tot) verplaatsen en/of
verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen. De verwijdering of
verplaatsing van wagens die in overtreding zijn gebeurd op het exclusief risico en volledig ten
laste van de parkeerder.
1.7 De voertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten
dienen te zijn gedoofd. Het is de inzittenden van de voertuigen die in de parking worden
geparkeerd niet toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig
is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd, dienen de
inzittenden het voertuig en de parking te verlaten.

2. Hinder/beperkingen gebruik/defibrillator 
2.1 Het is verboden in of op de parking goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te
verhuren of ter verhuur aan te bieden.
2.2 Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke
stoffen in de parking te brengen dan wel te hebben, motorbrandstoffen in het daarvoor
bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd. Het is tevens verboden
zwerfvuil achter te laten in de parking.
Het is verboden in of op de parking reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit
te voeren of te laten uitvoeren, noch het voertuig te (laten)wassen, tenzij daartoe uitdrukkelijk
toestemming door of namens de eigenaar is verleend.
2.3 De maximale parkeertijd op de openbare plaatsen bedraagt 2 weken, tenzij schriftelijk
anders wordt overeengekomen. Na afloop van deze maximale termijn is de gebruiker van de
openbare parking naast en boven het normaal geldende parkeertarief een bijkomende
vergoeding verschuldigd van 25 euro per dag, voor elke dag dat na het verstrijken van de
maximale termijn nog gebruik wordt gemaakt van de parking, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van de eigenaar van de parking om
daarnaast en daarboven schadevergoeding te vorderen.
2.4 Er is een defibrillator aanwezig in de parking die de parkeerders op eigen risico kunnen
(laten) gebruiken.

IV. NIET NAKOMING 

1. Toerekenbare tekortkoming 
1.1 Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge
de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst
inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, is de parkeerder
gehouden aan de eigenaar alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. te lijden als gevolg
van bovengenoemde fout, nalatigheid of enig ander in gebreke blijven.
1.2 De eigenaar is te allen tijde gerechtigd het voertuig achter te houden, zolang niet al
hetgeen hij hetzij op grond van de parkeerovereenkomst hetzij uit hoofde van deze
voorwaarden van de openbare parkeerder te vorderen heeft, is voldaan.
1.3 Indien de parkeerder een voertuig in de openbare parking heeft achtergelaten en, om
welke reden dan ook, niet in staat is of bereid blijkt het achtergelaten voertuig te verwijderen,
zal de eigenaar het achtergelaten voertuig uit of van de parking kunnen laten verwijderen
binnen 3 maanden nadat het voertuig in of op de openbare parking is geparkeerd. De eigenaar
is gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. De eigenaar is alsdan slechts
gehouden aan de parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het
verschuldigd parkeergeld, eventuele bijkomende vergoeding en de kosten van de eigenaar in
verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig en alle eventueel de
bijkomende kosten. Indien het verschuldigde parkeergeld, eventuele bijkomende kosten en de
kosten van de eigenaar hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de parkeerder al
deze kosten te vergoeden aan de eigenaar. In elk geval zal de eigenaar recht hebben op een
bijkomende schadevergoeding van € 1.000 indien hij deze procedure dient uit te voeren.

2. Niet-toerekenbare tekortkoming

Een tekortkoming kan de eigenaar niet worden toegerekend indien deze te wijten is aan een
van de wil van de eigenaar onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming
van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van de
eigenaar kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen,Confidential
brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming
door derden (niet limitatieve opsomming)

V. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Aansprakelijkheid 
1.1 De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. De eigenaar
aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van
eigendommen en bezittingen van de parkeerder. De eigenaar aanvaardt voorts geen
aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen en bezittingen van de
parkeerder alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect
veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parking, tenzij de schade direct is
veroorzaakt door of vanwege de eigenaar en/of het personeel van de parking en deze
aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden wordt
uitgesloten. Onder ‘parkeerder’ worden hier mede verstaan andere inzittenden van zijn
voertuig.
1.2 De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door
de parkeerder veroorzaakt aan de parking of daarbij behorende apparatuur en installaties dient
door de parkeerder te worden vergoed, hetzij ter plaatse, hetzij nadat door de eigenaar een
expertise van de schade is opgemaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel IV
1.3.

VI. OVERIGE BEPALINGEN 

1. Afspraken
Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van de eigenaar verplichten deze laatste
niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als leden van het personeel
zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen
vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
2. Gegevensbescherming
In kader van de uitbating van de parking verwerkt Tweewatersparking NV de gegevens van
parkeerders, prospecten, leveranciers en websitebezoekers als een
verwerkingsverantwoordelijke en conform de toepasselijke wetgeving (incl. GDPR). Voor
meer informatie, zie de privacy policy op haar website: https://parkingtweewaters.be/privacy/.
3. Conversie
Voor zover enig beding in de tussen de eigenaar en de parkeerder gesloten overeenkomst
waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q.
de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en
een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te
worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan
de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding.
4. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van een geschil zijn
uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

5. Domicilie 
Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar: 

Tweewatersparking NV
Bondgenotenlaan 138
3000 Leuven

dan wel een nader door de eigenaar en/of exploitant aan te geven adres.