Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMSTEN

De toegang tot de parking wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten tussen eigenaar/exploitant van de parking en de gebruiker/parkeerder. 

I. ALGEMEEN 

1. Begripsomschrijvingen 
Parking: 
De ondergrondse parkeergarage naast de Balk van Beel aan de Stapelhuisstraat te Leuven., genaamd Parking Tweewaters.  
Eigenaar:
Eigenaar (in casu Tweewatersparking nv) en/of beheerder/exploitant van de parking en/of hun/zijn vertegenwoordigers. 
Parkeerder: 
Eigenaar/gebruiker van een voertuig, dat in of op de parking is gebracht. 
Parkeerbewijs: 
Parkeerkaart, uitrijkaart, kortingkaart, of elk ander legitiem middel dat hetzij gebruikt dient te worden om toegang tot de parking te verkrijgen, hetzij verkregen wordt ingevolge een handeling die verricht wordt of dient te worden om toegang tot de parking te verkrijgen. 
Parkeergeld: 
Bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parking. 

2. Parkeerovereenkomst 
2.1 Een parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van houderschap van een parkeerbewijs c.q. door het enkele feit van gebruik van de parking. Bij onenigheid over de vraag of er reeds gebruik wordt of is gemaakt van de parking, zal bepalend zijn het feit dat de parkeerder zich op het tot de parking behorende terrein bevindt of heeft bevonden. 
2.2 Aan de parkeerder wordt een willekeurige plaats in de parking ter beschikking gesteld.  De parkeerder verbindt er zich evenwel toe om zich niet te parkeren op enige plaatsen die toegewezen zijn (door middels van bordjes, signalisatie, etc. ) aan specifieke gebruikers (zoals gehandicaptenplaatsen, cambioplaatsen, plaatsen verhuurd op lange termijn aan bepaalde huurders, etc.).  In geval van overtreding, zal er in elk geval een administratieve vergoeding betaald worden van €30 en verplaatst de parkeerder zich onmiddellijk op verzoek van de parkeerbeheerder. Bovendien heeft de eigenaar het recht om  alle kosten van verwijdering of verplaatsing , die ten laste zijn van de parkeerder, op wiens exclusief risico dergelijke verplaatsing of verwijdering geschiedt, te verhalen. De bewaking van het voertuig behoort niet tot de verplichting van de eigenaar.  

3. Parkeerbewijs 
Een voertuig wordt slechts toegelaten tot de parking met een geldig parkeerbewijs, c.q. na het verrichten van een door de eigenaar aangegeven handeling die het deze mogelijk maakt na herhaling daarvan bij het verlaten van de parking de parkeerder het verschuldigde parkeergeld in rekening te brengen. 

4. Parkeergeld 
Het parkeergeld wordt berekend volgens de door de eigenaar vastgestelde tarieven zoals deze op de website www.parkingtweewaters.be en bij de ingang van de parking op het welkomstbord staan vermeld.

5. Toegang 
5.1 Het inrijden van voertuigen in de parking kan uitsluitend geschieden tijdens de in of bij de parking aangegeven openingstijden of op nader overeengekomen tijden. De eigenaar stelt de openingstijden vast. Het uitrijden uit de parking zal in beginsel evenwel ten allen tijden kunnen geschieden (24h/24h – 7d/7d).  Er zal door de eigenaar geen enkele bijstand worden verleend, noch zal er  enige beschikbaarheid vanwege de eigenaar zijn buiten voormelde openingstijden.
5.2 In de parking mogen uitsluitend personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4,80 m worden geparkeerd. De hoogte van de voertuigen mag niet meer bedragen dan welke bij de ingang van de parking staat aangegeven, dan wel blijkt uit de feitelijke situatie ter plaatse. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parking binnen te rijden. 
5.3 De eigenaar is gerechtigd aan eender welk voertuig de toegang tot de parking te weigeren indien de eigenaar dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich met name voordoen in het geval de eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert – daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig – alsmede in het geval de eigenaar van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Aangezien de parking niet beschikt over een LPG-installatie, zijn voertuigen die (mede) LPG als brandstof gebruiken verboden. 
5.4 De in de parking geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen. In of op de parking is de wegcode en elke andere regelgeving met betrekking tot het verkeer op de openbare weg ook van toepassing, voor zover daarvan niet door de eigenaar uitdrukkelijk is afgeweken. 

6. Camerabewaking. 
De parkeerder is er zich van bewust en aanvaardt dat de parking het voorwerp uitmaakt van camerabewaking, waarvan de beelden worden opgeslagen en dat de nummerplaten van de voertuigen tevens worden herkend, waarbij deze nummerplaten tevens worden opgeslagen.  Voor zover nodig, geeft de parkeerder hierbij zijn uitdrukkelijke toestemming tot voormelde camerabewaking.
De bestemmeling van de gegevens is de eigenaar, alsook de wijkbeheerder van de stadswijk Tweewaters, evenals enige derde die diensten verricht in het kader van de werking van de parking en/of enige publieke overheden.

II. BETALING 

1. Betaling 
Het verschuldigde parkeergeld dient te worden voldaan, voordat de parkeerder met zijn voertuig de parking verlaat, tenzij een andere regeling getroffen is. 

2. Indien de parkeerder de parking met zijn voertuig verlaat zonder het verschuldigde parkeergeld te betalen, en zonder daarvoor een nadere regeling met de eigenaar te treffen, dan wordt het door de parkeerder verschuldigde parkeergeld verhoogd met een bedrag ad € 250 ter (gedeeltelijke) dekking van opsporingskosten, onverminderd het recht van de eigenaar op vergoeding van (buiten)gerechtelijke incassokosten en rente (ad 1 % per maand of een gedeelte daarvan) over de verschuldigde bedragen.

3. Geen geldig parkeerbewijs 
Indien de parkeerder geen geldig parkeerbewijs kan tonen, is hij voor elke dag of het gedeelte daarvan dat hij gebruik heeft gemaakt van de parking, het tarief “verloren ticket” vermeld op de betaalautomaat in de betreffende parking verschuldigd. 

III. GEBRUIK VAN DE PARKING 

1. Regels 
1.1 Gedurende de aanwezigheid in de parking dient de parkeerder zich te gedragen conform de bepalingen van de wegcode en elke andere regelgeving met betrekking tot het verkeer op de openbare weg, voor zover daarvan niet door de eigenaar uitdrukkelijk is afgeweken. Bij niet-nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 
1.2 De parkeerder is  verplicht de rijrichting en andere aanwijzingen in de parking strikt na te leven, hij dient  eventuele aanwijzingen van de vertegenwoordiger  van de eigenaar op te volgen, het voertuig desgevallend te plaatsen op de aangegeven c.q. de aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parking niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. De maximumsnelheid is 10 km/uur. 
In geen geval zal de parkeerder de motor van  zijn voertuig laten draaien, zelfs niet in een wachtfile of om welke reden ook. 
De vertegenwoordiger van de eigenaar is gerechtigd, indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is of bij schending van onderhavige algemene voorwaarden, voertuigen binnen de parking te verplaatsen en/of enig voertuig uit de parking te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de eigenaar of de vertegenwoordiger kan leiden. De vertegenwoordiger  dient bij (het beoordelen van de noodzaak tot) verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen. 
De voertuigen dienen tijdens het parkeren deugdelijk te zijn afgesloten en de lichten dienen te zijn gedoofd. Het is de inzittenden van de voertuigen die in de parking worden geparkeerd niet toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd, dienen de inzittenden het voertuig en de parking te verlaten. 

2. Hinder/beperkingen gebruik/defibrillator 
2.1 Het is verboden in of op de parking goederen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of ter verhuur aan te bieden. 
2.2 Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parking te brengen dan wel te hebben, motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde normale brandstofreservoir van het voertuig uitgezonderd. Het is tevens verboden zwerfvuil achter te laten in de parking.
Het is verboden in of op de parking reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren, noch het voertuig te (laten )wassen, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens de eigenaar is verleend. 
De maximale parkeertijd bedraagt 2 weken, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Na afloop van deze maximale termijn is de gebruiker van de parking naast en boven het normaal geldende parkeertarief een bijkomende vergoeding verschuldigd van 25  euro per dag, voor elke dag dat na het verstrijken van de maximale termijn nog gebruik wordt gemaakt van de parking, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van de eigenaar van de parking om daarnaast en daarboven schadevergoeding te vorderen. 
2.3 De parkeerder mag de plaatsen voorzien voor “groene wagens” (zijnde de elektrische wagens en de plug-in hybride wagens) enkel gebruiken indien zijn voertuig aan één van twee bovenvermelde categorieën voldoet.
2.4 Er is een defibrillator aanwezig in de parking die de parkeerders op eigen risico kunnen (laten) gebruiken. 

IV. NIET NAKOMING 

1. Toerekenbare tekortkoming 
1.1 Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, is de parkeerder gehouden aan de eigenaar alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. te lijden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid of enig ander in gebreke blijven. 
1.2 De eigenaar is te allen tijde gerechtigd het voertuig achter te houden, zolang niet al hetgeen hij hetzij op grond van de parkeer-overeenkomst hetzij uit andere hoofde van de parkeerder te vorderen heeft, is voldaan. 
1.3 Indien de parkeerder een voertuig in de parking heeft achtergelaten en , om welke reden dan ook, niet in staat is of bereid blijkt het achtergelaten voertuig te verwijderen, zal de eigenaar het achtergelaten voertuig uit of van de parking kunnen laten verwijderen binnen 3 maanden nadat het voertuig in of op de parking is geparkeerd. De eigenaar is gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. De eigenaar is alsdan slechts gehouden aan de parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigd parkeergeld, eventuele bijkomende vergoeding en de kosten van de eigenaar in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig en alle eventueel de bijkomende kosten . Indien het verschuldigde parkeergeld, eventuele bijkomende kosten en de kosten van de eigenaar hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de parkeerder al deze kosten te vergoeden aan de eigenaar. In elk geval zal de eigenaar recht hebben op een bijkomende schadevergoeding van € 1.000 indien hij deze procedure dient uit te voeren. 

2. Niet-toerekenbare tekortkoming
Een tekortkoming kan de eigenaar niet worden toegerekend indien deze te wijten is aan een van de wil van de eigenaar onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van de eigenaar kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden. ( niet limitatieve opsomming)

V. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Aansprakelijkheid 
1.1
 De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. De eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen van de parkeerder. De eigenaar aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen en bezittingen van de parkeerder alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parking, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege de eigenaar en/of het personeel van de parking en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden wordt uitgesloten. Onder ‘parkeerder’ worden hier mede verstaan andere inzittenden van zijn voertuig. 
De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de parking of daarbij behorende apparatuur en installaties dient door de parkeerder te worden vergoed, hetzij ter plaatse, hetzij nadat door de eigenaar een expertise van de schade is opgemaakt, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel IV 1.3. 

VI. OVERIGE BEPALINGEN 

1. Afspraken 
Afspraken c.q. overeenkomsten met personeelsleden van de eigenaar verplichten deze laatste niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. 

2. Conversie 
Voor zover enig beding in de tussen de eigenaar en de parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig is c.q. vernietigbaar is c.q. de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding. 

3. Toepasselijk recht 
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd. 

4. Domicilie 
Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar: 

Tweewatersparking NV
Bondgenotenlaan 138
3000 Leuven

dan wel een nader door de eigenaar en/of exploitant aan te geven adres.